RETI – Điểm tin tuần 3 tháng 12: Tiếp tục chỉ thị yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất