Hình đại diện của người dùng

Trắc nghiệm tuần 2 tháng 8

10 weeks
All levels
0 bài học
1 quiz
1 student

Trong bài trắc nghiệm tuần này, RETIAN sẽ phải trả lời 20 câu hỏi về RETI, dự án, kỹ năng và quiz vui trong thời gian 10 phút.